Programmas

Pirmsskolas izglītības iestādē darbojas 12 grupas, kuras apmeklē bērni no 1 līdz 7 gadu vecumam un apgūst kompetenču pieejā balstītu pirmsskolas izglītības programmu saskaņā ar  Ministru kabineta 21.11.2018. noteikumiem Nr.716 “Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem”.

  • 6 grupās bērni apgūst Pirmsskolas izglītības programmu (kods 010111111);
  • 2 grupās bērni apgūst Mazākumtautību pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011121);
  • 2 grupās – Mazākumtautību speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (kods 01015521);
  • 2 grupās – Mazākumtautību speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (kods 01015621).

 

Spied uz bildes, lai iepazītos ar prezentāciju “Jaunais mācību saturs – kompetenta pieeja izglītībā”

Sekmīgai  vadlīniju un programmu īstenošanai, iestādē tiek izmantoti Skola2030 piedāvātie mācību un metodiskie līdzekļi:

Iestāde, veicinot bērnu fizisko attīstību un veselību, realizē sporta izglītības programmu „Fiziskās attīstības un stājas traucējumu profilakse pirmsskolas vecuma bērniem ar īpašam vajadzībām”, jo tieši bērniem ar intelektuālās attīstības traucējumiem ļoti nepieciešama vispārējās motorikas korekcija. Koriģējošās vingrošanas programmas pamatā ir daudzveidīgi vingrinājumi, kuros ir iekļauti rotaļu elementi, kustības ar dažādiem priekšmetiem un rotaļlietām. Vieglā un nepiespiestā veidā bērniem tiek sniegti profilaktiskie un koriģējošie pasākumi balsta kustību aparāta pareizai attīstībai un organisma funkcionālās sistēmas nostiprināšanai.

Šajā mācību gadā mūsu iestādes audzēkņiem ir iespēja apmeklēt skolas piedāvātās bezmaksas datorikas nodarbības 5-6 gadus veciem bērniem, kas notiek  katru otrdienu plkst.17.30,  Kandavas ielā 17.

Iestādē arī tiek īstenotas maksas interešu izglītības programma

  • radošo darbu un mākslas ievirzes nodarbības ” Mazais mākslinieks”, ko īsteno vizuālās mākslas skolotāja Ilze.