Normatīvie akti

Vispārējās izglītības likums

Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām 

Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība

Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu

Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas izglītības iestādes nolikums 

Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas izglītības iestādes Iekšējās kārtības noteikumi

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes un tās padotībā esošo izglītības iestāžu darbinieku “Ētikas kodekss”

Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas personas

Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Privātuma politika 

Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

Kārtība izglītības procesa organizēšanai, ierobežojot Covid-19 infekcijas izplatību izglītības iestādē

Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Daugavpils pilsētas 32.  pirmsskolas izglītības iestādē

Noteikumi par izglītojamo ēdināšanas izdevumu apmaksas kārtību pirmsskolas izglītības iestādēs

Noteikumi par bērnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību

Noteikumi par izglītojamo speciālo vajadzību noteikšanas un izglītības programmas individuālo mācību plānu izstrādes un īstenošanas kārtību

Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē