Norisinājās pieredzes apmaiņas seminārs “ Pilsoniskās līdzdalības veicināšana pirmsskolas izglītības iestādē”

Ar audzināšanu mēs saprotam to, kas jau no bērnības
dara cilvēku labāku, kas izraisa cilvēkā dedzīgu vēlmi kļūt
par priekšzīmīgu pilsoni, kas prot pakļauties taisnīgai
varai vai arī taisnīgi valdīt.
/Platons/

Mūsdienās arvien lielāku aktualitāti iegūst nepieciešamība pēc pilsoniski atbildīgas sabiedrības, pēc indivīda pilsoniskās līdzdalības, kas sniedz nozīmīgu ieguldījumu savas sabiedrības un līdz ar to valsts ilgtspējīgā attīstībā. Pilsoniskās sabiedrības veidošanās priekšnosacījums ir cilvēku atbildīga rīcība, kas izriet no indivīda pilsoniskās līdzdalības potenciāla un veidojas pilsoniskās izglītības kontekstā sākot no pirmsskolas. Tieši šo tik nozīmīgu tēmu centās izskaidrot Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas izglītības iestāde un ar savu darba pieredzi pilsētas kontekstā dalījās  šī gada 14.maijā, pulcējot kopā pirmsskolas izglītības skolotājus un vadītāju vietniekus pieredzes apmaiņas seminārā “Pilsoniskās līdzdalības veicināšana pirmsskolas izglītības iestādē”.
Seminārā gaitā vadītājas vietniece Kristīne Volodko-Mitina izskatīja Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam, kā arī Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnes 2012.-2018..gadam,  kurās konstruktīvi tiek iezīmētas valsts politikas nostādnes pilsoniskās līdzdalības programmas realizācijā. Skaidrojot pilsonisko līdzdalību, no augstāk minētajiem dokumentiem, vietniece uzsvēra, ka tā ir darbība sabiedrības labā, kuras ir mērķtiecīgi organizētas, iesaistot iedzīvotājus dažādos darbības procesos un lēmumu pieņemšanā. Taču nav jāaizmirst, ka pilsoniskā līdzdalība atkarīga galvenokārt no paša indivīda, viņa rīcības,  pieredzes, zināšanām un audzināšanas. Seminārā dalībnieki guva skaidru izpratni par tādiem jēdzieniem kā pilsoniskā audzināšana un patriotiskā audzināšana, jo bieži vien sabiedrībā jauc šos divus jēdzienus, kaut gan katram no tā ir sava nozīme, uzzināja kāda ir atšķirība starp tradicionālo pilsoni un aktīvo pilsoni, iepazinās ar kompetencēm, kurām ir jāpiemīt pilsonim, kā arī pilsoniskās līdzdalības līmeņu attīstības pakāpēm.
Semināra gaitā dalībnieki centās arī paši caur aktualitāti “Vairāk nekā vārdi”  novērtēt savu attieksmi attiecībā pret pilsonisko izglītību un audzināšanu.
Ar pilsoniskās līdzdalības veicināšanas formām 32.pirmsskolas izglītības iestādē, klātesošos iepazīstināja pirmsskolas izglītības skolotājas Ilona Petkeviča, Jekaterina Kudrjašova, Jeļena Kirillova, Ināra Aņisimova un Anita Bernatoviča. Katra no skolotājām izstāstīja par sev tuvāko un aktuālāko tēmu caurvijas realizācijā, tās ir ļoti dažādas un interesantas sākot no ģimenes, tās vērtībām,  pamestiem dzīvniekiem, sava vārda nozīmes, rotaļlietām un beidzot ar elektrību.
Noslēdzot semināru, dalībnieki nelielās grupās centās izvirzīt, ierakstīt un novērtēt 8 vērtības “ Pilsoniskās līdzdalības vērtību ratā”, tādējādi novērtējot tās vērtības kuras jau ir un kuras vēl jāattīsta šīs caurvijas realizācijas kontekstā.
Paldies visiem dalībniekiem par jaukiem, siltiem, iedvesmojošiem vārdiem, kas saviļņo mūs jauniem darbiem un ievirza mūs uz turpmāko darbību.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas izglītības iestādes
vadītāja Mārīte Grigorjeva