Norisinājās pieredzes apmaiņas seminārs

Šī gada 20. martā  Daugavpils Centra vidusskola, Malu iela 7 vēra savas durvis un dalījās pieredzē ar pilsētas pirmsskolas izglītības  pedagogiem praktiskā seminārā “STEAM pieejas iespējas valodas apguvē, izmantojot tehniskos mācību līdzekļus” Semināra laikā dalībnieki uzzināja par mācību tehnisko līdzekļu daudzveidību pirmsskolas izglītības iestādē un to praktisko pielietojumu bērnu valodas attīstībā un pilnveidē.  Bērniem ir jāpieskaras priekšmetiem, ar tiem jādarbojas un jāeksperimentē, lai tos pilnībā izprastu. Tehnoloģijas  ienes šo fizisko mijiedarbību potenciāli biedējošajā  inženierijas un programmēšanas izpratnes procesā. Līdz ar tehnoloģiju attīstību un straujo progresu ir nepieciešams arī padziļināti analizēt tehnoloģiju izmantojumu izglītībā gan no jaunu teorētisko virzienu attīstības perspektīvas, gan arī tāpēc, lai saprastu tehnoloģiju izmantošanas iespējas un sekmētu to pilnvērtīgu izmantošanu izglītības procesā. Nepieciešams panākt, lai tehnoloģijas padarītu mācīšanās procesu efektīvāku un bērniem interesantāku.
Šīs tehnoloģijas iesaista bērnus praktiskā mācību pieredzē. Risinot reālas problēmas eksperimentējot un pielietojot, bērni attīsta kritiskās domāšanas prasmes un noturību, komunikācijas prasmes. Šī pieredze veido pamatu domāšanas veidam, kas izaicinājumus uztver kā izaugsmes iespējas. Katra darbošanās  un kļūdīšanās, ļauj rast ar vien labākus risinājumus un iedrošināt bērnus mēģināt un domāt.
Pirmsskolas skolotājas Agnese un Svetlana sadarbībā ar skolotāju Jeļenu un Tamāru praktiski demonstrēja, kā  Lego izglītība sniedz rotaļīgu mācību pieredzi, kas nodarbības atdzīvina un padara mācīšanos jautru un iespaidīgu, kā arī kā LEGO izglītība mudina bērnus domāt radoši, sistemātiski spriest un pilnveidot savu pieredzi.
Skolotājas Tatjana un Rita demonstrēja   Chromebook datoru iespējas darbā ar pirmsskolēniem,   kas ir  labs palīgs pedagogam mācību procesa organizēšanā un satura apgūšanā.
Skolotājas Tatjana un Marija prezentēja interaktīvā komplekta “Kubs” iespējas, kas ļauj bērniem mijiedarboties ar mācību materiālu. Bērni kļūst par nodarbības daļu un var pat mācīt viens otru. Viņu izpratni par tēmu var redzēt, pieskaroties, zīmējot vai rakstot uz tāfeles.
Kā robotu izmantošana nodarbībā palīdz uzlabot bērnu iesaisti, nodrošina nepārtrauktu novērtējumu, veicina aktīvu mācīšanos, veicina iekļautību, atbalsta individualizētu mācīšanos, par to semināra dalībniekiem pastāstīja skolotāja Ināra un Natālija.
Darbnīcas laikā dalībniekiem tika sniegta iespēja praktiski padarboties gan ar robotiem, gan arī izmēģināt savas inženierijas prasmes, konstruējot burtus no otrreiz lietojamiem materiāliem un skrūvēm.
Semināra noslēgumā dalībnieki atzinīgi novērtēja iestādes lielo ieguldījumu gan bērnu latviešu valodas veicināšanā, gan lielo tehnisko līdzekļu klāstu, kas tiek jēgpilni izmantots mācību satura apguvē.  Paldies visiem pedagogiem, kas atrada laiku, lai apmeklētu šo pasākumu, kā arī mūsu iestādes pedagogiem, kas šo pasākumu padarīja saturīgu un interesantu!

Informāciju sagatavoja: direktora vietniece (izglītības jomā) M.Grigorjeva, pirmsskolas izglītības metodiķe K.Volodko-Mitina