Līguma paraugs par bērna aprūpi

     Līgums Nr.

par bērna izglītošanu un aprūpi pirmsskolas izglītības iestādē

Daugavpilī

___.____.20____.

 

  , turpmāk tekstā saukta
(izglītības iestādes nosaukums)
Iestāde, tās vadītāja (-as)   personā, kas
(vārds, uzvārds ģenitīvā)
darbojas uz nolikuma pamata, un  
(bērna vārds, uzvārds ģenitīvā)
likumiskais pārstāvis   ,
(likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds)

turpmāk tekstā saukts Vecāks, kopā šajā līgumā – Puses, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 22.jūnija saistošo noteikumu Nr.19 “Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs” 24.2 punktu.

 1. Līguma priekšmets
  • Iestāde apņemas sniegt, bet Vecāks apņemas pieņemt pakalpojumu par bērna izglītošanu un aprūpi Iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguves laikā darba dienās no plkst.7.00 līdz plkst.18.00, pirmdienās līdz plkst. 18.30. saskaņā ar dotā līguma nosacījumiem.
 1. Pušu saistības
  • Iestāde apņemas:
   • nodrošināt bērna vajadzībām atbilstošu ēšanas, nodarbību, pastaigas un gulēšanas laiku, veikt individuālo darbu ar bērnu;
   • savlaicīgi, bet ne vēlāk kā trīs dienas iepriekš, informēt Vecāku par plānotajiem pasākumiem Iestādē;
   • ne retāk kā vienu reizi gadā organizēt atvērto durvju dienu vecākiem;
   • sniegt bērnam pirmo medicīnisko palīdzību, nepieciešamības gadījumā ziņojot bērna Vecākam un neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai;
   • neatdot bērnu personām, par kurām Vecāks nav informējis, kā arī neatdot personai, kura pēc bērna ieradusies alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu reibuma stāvoklī;
   • gadījumos, kad bērns paliek Iestādē pēc Iestādes darba laika vai Vecāks (pilnvarota persona), kas ieradies pēc bērna atrodas alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu reibuma stāvoklī, ziņot citam ģimenes loceklim, par kuru Iestāde ir informēta, valsts policijai vai bāriņtiesai;
   • ziņot tiesībsargājošām iestādēm gadījumos, kad ir aizdomas par pret bērnu pielietotu vardarbību un bērna tiesību neievērošanu;
   • ēdienkarti katrai konkrētai dienai izvietot grupas informācijas stendā, bet ēdienkarti ar enerģijas un uzturvielu normām izvietot informācijas stendā pie ēdināšanas bloka;
   • veikt bērna ēdināšanu atbilstoši Iestādes dienas režīmam trīs reizes dienā (brokastis, pusdienas, launags), ievērojot dienā ieteicamās enerģijas un uzturvielu devas, kas noteiktas normatīvajos aktos;
   • sniedzot ēdināšanas pakalpojumu, nodrošināt sanitāro normu ievērošanu, izmantojamo pārtikas produktu un pagatavotā ēdiena kvalitāti, un to realizācijas termiņus;
   • ik dienas veikt bērna Iestādes apmeklējuma uzskaiti;
   • līdz kārtējā mēneša 15.datumam izsniegt Vecākam Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes sagatavoto rēķinu par bērna ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu;
   • veikt pārrēķinu atbilstoši faktiski bērnam sniegtajiem ēdināšanas pakalpojumiem iepriekšējā mēnesī, ja Vecāks savlaicīgi ir informējis Iestādi par bērna slimību vai Iestādes neapmeklēšanu citu attaisnojošu iemeslu dēļ;
   • izsniegt ēdienu līdzņemšanai, ja Vecāks laicīgi brīdinājis par bērna izņemšanu no Iestādes pirms pusdienām vai launaga, ja produkta izsniegšana iespējama ražotāja oriģināliepakojumā vai iepakojums nav nepieciešams, piemēram, augļi vai atsevišķi konditorejas izstrādājumi.
  • Vecāks apņemas:
   • sadarboties ar Iestādi bērna personības attīstībā un izglītošanā, turpināt Iestādē uzsākto bērna attīstības sekmēšanas darbu;
   • sadarboties ar Iestādi bērna aprūpes jautājumu risināšanā;
   • ņemt vērā Iestādes vadītāja rekomendācijas, kas pamatotas ar atbilstošu speciālistu ieteikumiem, un nepieciešamības gadījumā konsultēties pie Iestādes ieteiktajiem speciālistiem bērna veselības un attīstības nodrošināšanai;
   • atvest bērnu uz Iestādi līdz plkst.8.20 (bet ne vēlāk kā līdz plkst.8.50, ja bērns Iestādē neēd brokastis) un izņemt bērnu no Iestādes līdz plkst.18.00 (pirmdienās līdz plkst.18.30);
   • nepieļaut vērtīgu priekšmetu un lietu, kas neattiecas uz mācību procesu, nešanu uz Iestādi.
   • rakstiski paziņot Iestādei, ja bērns regulāri ieradīsies Iestādē vēlāk par Līguma 2.2.4.punktā noteikto laiku;
   • atvedot bērnu uz Iestādi, ievest bērnu grupas telpā, paziņojot grupas skolotājam par bērna ierašanos, kā arī atnākot bērnam pakaļ, atvadīties no grupas skolotāja;
   • atvest bērnu uz Iestādi veselu, tīru, nodrošināt viņam gadalaikam atbilstošu apģērbu, maiņas apģērbu un

sporta tērpu nodarbībām iekštelpās un ārā, maiņas apaviem un higiēnas piederumiem (ķemmi, kabatas lakatu, zobu pastu

un zobu birsti);

 • nodrošināt bērnu ar visiem nepieciešamajiem individuālajiem mācību līdzekļiem;
 • paziņot Iestādei par bērna slimību vai citiem Iestādes neapmeklēšanas attaisnojošiem iemesliem līdz attiecīgās dienas plkst.8.30;
 • iesniegt Iestādei izziņu par bērna veselības stāvokli, ja bērns slimības dēļ nav apmeklējis Iestādi ilgāk par trīs darba dienām;
 • maksājumu par bērna ēdināšanu veikt ar bezskaidras naudas pārskaitījumu bankā līdz attiecīgā mēneša 28. datumam uz rēķinā norādīto kontu;
 • bērna atskaitīšanas no Iestādes gadījumā, griezties Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes grāmatvedībā uzziņas saņemšanai par norēķinu stāvokli – pārmaksa vai parāds;
 • neuzticēt bērnu no Iestādes izņemt personām, kas jaunākas par 13 gadiem;
 • rakstiski informēt Iestādi par personām, kuras ir tiesīgas bērnu no Iestādes izņemt;
 • neierasties Iestādē alkohola un citu apreibinošu vielu ietekmē, kā arī neienest un nelietot Iestādē un tās teritorijā alkoholiskos dzērienus, narkotiskās vielas, tabakas izstrādājumus, pārtikas produktus un medikamentus, un nepieļaut savu mājdzīvnieku atrašanos Iestādes teritorijā;
 • nelietot Iestādē un tās teritorijā necenzētus vārdus un nepielietot vardarbību;
 • saudzīgi izturēties pret Iestādes mantu un atlīdzināt Iestādei zaudējumus, kas radušies savas neatļautas rīcības rezultātā;
 • sniegt precīzu informāciju par savu dzīvesvietu un saziņas līdzekļiem, izmaiņu gadījumā ziņojot bērna grupas skolotājai;
 • regulāri iepazīties ar informāciju, kas izvietota grupas vecāku informācijas stendā;
 • piedalīties grupas vecāku sapulcēs un Iestādes organizētajos pasākumos.

 

 1. Līguma darbības termiņš, tā grozīšanas kārtība
  • Šis līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un darbojas līdz brīdim, kad bērns tiek atskaitīts no Iestādes, vai līdz pušu saistību izpildei.
  • Jebkuri līguma grozījumi un papildinājumi tiek noformēti ar rakstisku vienošanos, kas kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.
 2. Pušu atbildība
  • Puses neatbild par līgumsaistību neizpildi nepārvaramas varas apstākļos, kuri padara neiespējamu šī līguma izpildi vai Pušu darbību. Nepārvarama vara šī līguma izpratnē ir dabas katastrofas, jebkura rakstura militāras operācijas, epidēmijas un citi ārkārtēja rakstura faktori, kurus Puses nevarēja paredzēt līguma izpildes laikā.
  • Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā Puse, kuras pienācīga saistību izpilde kļūst neiespējama, nekavējoties rakstveidā par to paziņo otrai Pusei.
  • Visus strīdus un domstarpības par šī līguma Pušu līgumsaistību izpildi Puses risina sarunu ceļā. Gadījumā, ja Puses nevienojas sarunu ceļā, strīdi un domstarpības izšķirami tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
  • Puses ir savstarpēji atbildīgas par precīzu un savlaicīgu līguma noteikumu izpildi.
  • Puse, kas nav izpildījusi savas līgumā noteiktās saistības, atlīdzina otrai Pusei zaudējumus, kas radušies saistību neizpildes rezultātā, izņemot gadījumus, ja Vecāks nav ievērojis šī līguma 2.2.6. punktu.
  • Ja Vecāks līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā nav samaksājis maksu par ēdināšanas pakalpojumiem ilgāk nekā trīs mēnešus pēc kārtas, Iestāde un Vecāks noslēdz savstarpējo vienošanos par parāda atmaksu.

 

 1. Citi noteikumi
  • Šis līgums ir saistošs Pusēm, to pilnvarotajām personām, kā arī tiesību un saistību pārņēmējiem.
  • Puses apņemas nekavējoties paziņot viena otrai par savas atrašanās vietas vai citas būtiskas informācijas izmaiņām, kas var ietekmēt līguma pienācīgu izpildi un uzņemas pilnu atbildību par šī pienākuma savlaicīgu nepildīšanu.
  • Šis līgums sastādīts latviešu valodā uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) eksemplāros, katrai Pusei pa vienam eksemplāram.
 2. Pušu rekvizīti un paraksti

 

   
(iestādes nosaukums)   (vecāka vārds, uzvārds)
(iestādes juridiskā adrese)   (vecāka deklarētā adrese)
(tālruņa un/vai faksa numurs)   (vecāka faktiskā adrese)
(nodokļu maks.reģ. numurs)   (personas kods)
(banka, bankas kods)   (elektroniskā pasta adrese)
(konta numurs)   (tālrunis)
z.v.            (paraksts)   (paraksta atšifrējums)   (paraksts)   (paraksta atšifrējums)