Lielās idejas īstenošana pirmsskolas izglītības iestādē

Sēklas! Interesanti, kas tās ir? Kur tās slēpjas? Kāpēc tās ir nepieciešamas? Kāda ir to nozīme cilvēku dzīvē? Vai vienmēr visas sēklas vienādi ātri augs?


Ar šiem un daudziem citiem jautājumiem laika posmā no 26.02. līdz 09.03. mēģināja tikt skaidrībā visi mūsu iestādes izglītojamie sadarbībā ar grupu skolotājiem. Šī tēma ir ļoti aktuāla, ja ņemam vērā to, ka lieliem soļiem tuvojas pavasaris un līdz ar to arī visi lielie pavasara darbi.
Šāda veida rotaļdarbība iestādē tika īstenota pirmo reizi, ar mērķi noskaidrot pašiem un rosināt bērnos un vecākos interesi par kompetenču pieeju mācību satura apguvē. Pirms iestādē iesākām lielās idejas „Sēklas” realizāciju, mēģinājām visi kopā izvirzīt sasniedzamo rezultātu, uz kuru virzīsimies darba gaitā.
Izdzirdot, ka mācību process tiks nedaudz virzīts jaunā gultnē, bērni ar lielu interesi un aizrautību iesaistījās sagatavošanās procesā un nesa no mājām daudzveidīgas garšaugu, pākšaugu, dārzeņu, puķu un daudzas citas sēklas.
Divu nedēļu garumā bērni gan pedagogu vadībā, gan arī patstāvīgi mēģināja noskaidrot, kas ir nepieciešams sēklai, lai tā augtu. Centās iemācīties atpazīt un nosaukt augu sēklas, paši stādīja un sēja, rušināja un mitrināja augsni, zīmēja augu attīstības stadijas, vēroja, pētīja, mērīja un eksperimentēja, veica ierakstus novērojumu lapās un grāmatiņās, kā arī izmantoja sēklas savu radošo darbu realizācijā.
Skolotāji savukārt, centās tikai virzīt bērnu darbību piedāvājot daudzveidīgus materiālus un darba formas. Šajā laika posmā, cieši sadarbojoties pedagogiem un bērniem, tapa jauni didaktiskie materiāli, uzskates līdzekļi un izzinošas grāmatiņas, kas tika prezentētas arī izglītojamo vecākiem.
Apkopojot darba rezultātus, skolotāji atzina, ka sākumā bija grūti pat iedomāties, kā var savādāk plānot savu darbu, taču tikai nedaudz pieliekot pūles un radošumu, spēja sasniegt fantastiskus rezultātus. Lielu gandarījumu radīja tas, ka ne tikai bērni uzzināja, iemācījās ko jaunu vai apstiprināja kādus savus spriedumus, bet arī mēs pieaugušie.
Nebaidīsimies atgriezties bērnībā, jo redzot pieaugušos aktīvi darbojoties arī bērnā radīsies dabiskā vēlme darboties, izzināt, mācīties.

Prezentācijas sēklas 2018

Informāciju sagatavoja:
vadītājas vietniece K.Volodko-Mitina