Kārtība izglītības procesa organizēšanai, ierobežojot Covid-19 infekcijas izplatību izglītības iestādē

 

 

 

 

 

 

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Daugavpilī

 

Kārtība izglītības procesa organizēšanai, ierobežojot Covid-19 infekcijas izplatību izglītības iestādē

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu  Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 26.1. apakšpunktu

 

 1. Vispārīgie jautājumi
 1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā organizē izglītības procesu Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas izglītības iestādē (turpmāk –iestāde) un ievēro piesardzības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības laikā, īstenojot informēšanas, distances ievērošanas, higiēnas un personas veselības stāvokļa uzraudzības pamatprincipus un no tiem izrietošo prasību ievērošanu, tai skaitā par izglītojamo un citu apmeklētāju plūsmas organizēšanu un kontroli, koplietošanas telpu izmantošanu, ēdināšanas organizēšanu, (turpmāk – kārtība).
 2. Kārtība ir saistoša izglītojamajiem, nodarbinātajiem (pedagogi, atbalsta personāls, administrācija, tehniskais personāls), izglītojamo vecākiem, kā arī praktikantiem izglītības iestādē un citām personām, kuras var būt vai ir tieši saistītas ar izglītības iestādes ikdienas darbu, lai ievērotu noteiktos piesardzības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības laikā.
 3. Covid-19 infekcijas izplatības novēršanas pamatprincipu ievērošanai izglītības iestādē vadītāja ar rīkojumu nosaka atbildīgās personas par informēšanu, distancēšanās ievērošanu, higiēnas prasību nodrošināšanu un ievērošanu un izglītojamo un darbinieku veselības stāvokļa uzraudzību un ievērošanu, kā arī citas atbildīgās personas pēc nepieciešamības.

 

 1. Izglītības procesa organizēšana

 

 1. Izglītības process norit atbilstoši apstiprinātajam dienas ritējumam.
 2. Mācības notiek klātienē ievērojot epidemioloģisko situāciju “Covid-19 laikā”, izmanto izglītības procesa īstenošanas A modeli, kurā mācības notiek klātienē.
 3. Izglītības iestādē izglītības procesā īstenotie modeļi var tikt mainīti atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai izglītības iestādē vai valstī.
 4. Izglītības process izglītības iestādē tiek nodrošināts saskaņā ar izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumiem un citiem tiesību aktiem, ciktāl tie nav pretrunā ar valstī noteiktajiem likumiem un MK noteikumiem šajā jomā, kā arī šo kārtību.
 5. Izglītības process izglītības iestādē tiek nodrošināts atbilstoši izglītības iestādē apstiprinātajam rotaļnodarbību sarakstam, kurā var tikt veiktas izmaiņas atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai izglītības iestādē vai valstī.

 

 1. Izglītojamo nokļūšana uz / no izglītības iestādes, ēdināšanas organizēšana, citi pasākumi

 

 1. Izglītības iestādē ierobežota nepiederošu personu plūsma, aizliegta vecāku ieeja

iestādes telpā ar 14.09.2020., saziņai ar izglītības iestādes darbiniekiem izmantojami elektroniskās saziņas rīki. Klātienes kontakti izglītības iestādē organizējami vienīgi iepriekš sazinoties ar atbildīgo darbinieku.

 1. Izglītojamo plūsma ienākšanai/iznākšanai izglītības iestādē vienlaikus tiek

organizēta pa 8 izglītības iestādes ieejām, nosakot konkrētas ieejas durvis katrai grupai un atbildīgos izglītības iestādes darbiniekus, kuri sagaida izglītojamos un uzrauga bērnu ienākšanas prasību ievērošanu.

 1. Izglītības iestāde organizē izglītojamo pieņemšanu vecākiem vai likumiskajiem

pārstāvjiem pie ieejas durvīm 1.stāva grupām un pie centrālās ieejas 2.stāva grupām plkst. 7.00, plkst.7.20, plkst.7.40, plkst.8.00, plkst.8.20, plkst.8.45, veicinot iespēju distancēties. Neparedzētu situāciju gadījumos pēc saziņas ar grupu pedagogiem.

 1. Ēdināšana tiek organizēta tikai grupu telpās.
 2. Gultas iestādē izvieto katrai grupai atsevišķās guļamistabās. Izglītojamo

guldināšanai izmantojams princips – „galva pret kājām”.

 1. Izglītojamo nodošana vecākiem notiek pastaigu laukumos no plkst.16.30 līdz 18.30

(pirmdienās), līdz 18.00 (otrdienās-piektdienās), ja ir labvēlīgi laikapstākļi. Nelabvēlīgos laikapstākļos (lietus, stipras vēja brāzmas, sniegputenis, gaisa temperatūra pazeminās līdz -5°C) plkst.16.30, plkst.16.45, plkst.17.00, plkst.17.15 un citos laikos – pēc saziņas ar grupu pedagogiem –līdz plkst. 18.30 (pirmdienās), līdz 18.00 (otrdienās-piektdienās).

 1. Pirms organizēt izklaides pasākumus, kas nav tieši saistītas ar izglītošanu, iestāde

izvērtē un mazina riskus, paredzot  distancēšanās un higiēnas prasību īstenošanu.

 

 1. Informēšanas, distances ievērošanas, higiēnas un personas veselības stāvokļa uzraudzības pamatprincipi

 

 1. Informēšana ir labi redzamā vietā izvietota informācija par piesardzības pasākumiem saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatīšanās novēršanu (zīmes, brīdinājumi, citi informatīvi materiāli), kā arī savstarpējā komunikācija izglītības iestādē piesardzības pasākumu īstenošanai.
 2. Distancēšanās ir pasākumu kopums, kur tas ir iespējams izglītības iestādē. Mācību grupa tiek uztverta kā viena kopa izglītības procesa ietvaros, kura var kopīgi mācīties, sportot, ēst, pārvietoties izglītības iestādē.
 3. Higiēna ir nosacījumu un praktisku pasākumu kopums, kas nepieciešams, lai samazinātu vai likvidētu vides faktoru (fizikālo, ķīmisko, bioloģisko) iespējami kaitīgo iedarbību, garantējot drošu un cilvēka veselībai nekaitīgu vidi un pakalpojumu sniegšanu (roku higiēna, virsmu dezinfekcija u.c.).
 4. Personas veselības stāvokļa uzraudzība ir personu ar elpceļu infekcijas pazīmēm nošķiršana no veselām personām, nolūkā nodrošināt atbilstošus apstākļus, lai nepieļautu veselu personu inficēšanos, personu apzināšana izglītības iestādē, lai būtu iespējams apzināt un brīdināt kontaktpersonas Covid-19 infekcijas gadījumā.

 

 1. Informēšana un attiecīgi piesardzības pasākumi

 

 1. Lai nepieļautu Covid-19 infekcijas izplatīšanos, izglītības iestādes izglītojamie un nodarbinātie tiek informēti par:

20.1. nepieciešamību sekot savam veselības stāvoklim;

20.2. nepieciešamību nekavējoties informēt izglītības iestādes administrācijas pārstāvi (skat. kārtības 23.punktu), ja darbiniekam vai izglītojamajam konstatēta saslimšana ar elpceļu infekcijas slimību vai inficēšanas ar Covid-19;

20.3. nepieciešamību izglītības iestādes administrācijas darbiniekam, kurš saņēmis informāciju no izglītojamā un/vai darbinieka saslimšanu ar elpceļu infekcijas slimību vai par inficēšanos ar Covid-19, nekavējoties informēt par to izglītības iestādes vadītāju.

 1. Izglītības iestādē ir izvietoti informatīvi brīdinājumi par divu metru distances

ievērošanu, pareizas roku higiēnas un respiratorās higiēnas nosacījumiem.

 1. Izglītības iestādē izglītojamo un darbinieku informēšanai tiek izmantoti

izglītības iestādes informatīvie un e-resursi:

 • izglītojamo un darbinieku e-pasta adreses;
 • elektroniskais mācību rotaļnodarbību žurnāls “e-klase”;

22.3. izglītības iestādes tīmekļvietne www.http://www.32pii.daugavpils.lv/, kur darbiniekiem un vecākiem pieejama informācija par saziņas iespējām ar izglītības iestādes administrāciju;

22.4.  Informatīvi plakāti, kas izvietoti koplietošanas telpās, grupu telpās, gaiteņos un galerijā.

 1. Sākot ar 2020. gada 1. septembri izglītojamo un darbinieku pienākums ir informēt izglītības iestādes administrāciju, ja izglītojamajam un/vai darbiniekam konstatēta inficēšanās ar Covid-19 pa tālruni: 65434492 (vadītāja, M.Grigorjeva), 65434680 (pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu māsa, O.Desjatika).
 2. Lai izglītības iestāde īstenotu epidemioloģiskās drošības ievērošanas nosacījumus:

24.1. Ienākot izglītības iestādē, darbinieku un apmeklētāju pienākums ir veikt roku dezinfekciju un ķermeņa temperatūras mērījumu.

24.2. Izglītības iestādes vadītāja nodrošina izglītības iestādes darbinieku informēšanu par šajā kārtībā noteikto.

24.3. Pirmsskolas izglītības skolotājas  nodrošina saziņu ar izglītojamo vecākiem un viņu informēšanu par šajā kārtībā noteikto;

24.4. Izglītības iestāde publicē informatīvos materiālus izglītības iestādes tīmekļvietnē, kā arī nodrošina informatīvo materiālu izvietošanu izglītības iestādes informatīvajos stendos, grupu telpās un koplietošanas telpās, un regulāru informācijas aktualizēšanu atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai.

24.5. Izglītības iestādes vadītāja vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā nodrošina aukļu un apkopēju informēšanu par šajā kārtībā noteikto, kā arī par telpu higiēniskās uzkopšanas prasībām un uzkopšanas grafiku, kas veidots saskaņā ar dienas ritējumu, kā arī nodrošina nepieciešamo individuālo aizsardzības līdzekļu, dezinfekcijas līdzekļu operatīvu iegādi un izvietošanu koplietošanas telpās.

 

 1. Distancēšanās prasību ievērošana

 

25.Rotaļnodarbības tiek organizētas klātienē (Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk IZM) piedāvātais A modelis).

 1. Lai ierobežotu kontaktēšanos:

26.1. iestādē rotaļnodarbības tiek organizētas grupās, izņemot mācību procesa nepieciešamībai – mūzikas un sporta nodarbības notiek zālē.

26.2. interešu izglītības nodarbībās maksimāli tiek ievērota distancēšanās. Rotaļnodarbību saraksts iespēju robežās tiek organizēts pēc bloku principa, lai samazinātu izglītojamo pārvietošanās biežumu izglītības iestādes telpās.

 1. Izglītojamo pārvietošanos no vienas mācību telpas uz citu pārrauga un organizē grupu pedagogi vai citi norīkoti atbildīgie darbinieki, pārliecinoties, vai iestādes koplietošanas telpās, piemēram, gaiteņos jau neuzturas kāda cita grupa.
 2. Izglītības iestādes telpās un teritorijā izglītojamie un izglītības iestādes darbinieki ir atbildīgi par savstarpējās distances ievērošanu, īpaši situācijās, kad koplietošanas telpās uzturas vairāku grupu izglītojamie.
 3. Izglītības iestādes darbiniekiem un apmeklētājiem redzamās vietās ir izvietotas skaidri salasāmas norādes – ievērot 2m distanci no pārējām personām. Ja nepieciešams, tiek nodrošināts attiecīgs marķējums uz grīdas.
 4. Izglītojamo vecāki atrodoties iestādes teritorijā ievēro 2m distanci no bērniem un grupu pedagogiem.

 

 1. Veselības stāvokļa uzraudzības prasības
 1. Pirms ienākšanas izglītības iestādē, izglītojamiem un izglītības iestādes darbiniekiem tiek veikta temperatūras mērīšana, izmantojot bezkontakta termometrus.
 2. Gadījumos, ja izglītojamā temperatūra pārsniedz 37grādus, izglītības iestādes medmāsa par to informē izglītojamā likumiskos pārstāvjus, lai vienotos par veidu un laiku, kā izglītojamais nonāks dzīvesvietā veselības stāvokļa novērošanai. Līdz tam izglītojamais uzturas medicīnas māsas kabinetā.
 3. Gadījumos, ja pedagoga temperatūra pārsniedz 37grādus, pedagogs, izvērtējot situāciju, pieņem lēmumu par došanos mājās vai darba turpināšanu, uzņemoties atbildību par to.
 4. Gadījumā, ja izglītojamais veselības problēmu dēļ neapmeklē iestādi, par kavējuma iemesliem līdz plkst. 9.00 tiek informēts grupas pedagogs. Ja vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis par savu prombūtni nav informējis iestādi, grupas pedagogs noskaidro kavējuma iemeslu.
 5. Par plānotu prombūtni ārpus valsts teritorijas izglītojamie un viņu likumiskie pārstāvji informē iestādi vismaz 3 dienas pirms došanās ārpus valsts, un uzņemas atbildību par epidemioloģisko noteikumu ievērošanu pēc atgriešanās, piemēram, pašizolējoties un sekojot līdzi veselības stāvoklim.
 6. Gadījumā, ja izglītojamām ir parādījušies Covid-19 infekcijai raksturīgie simptomi, grupas pedagogs par to informē izglītības iestādes medmāsu, kura sazinās ar izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem/ ģimenes ārstu.
 7. Izglītības iestādes telpās uzturas tikai izglītojamie un izglītības iestādes darbinieki. Citas personas, ienākot izglītības iestādes telpās, piesakās pie izglītības iestādes administrācijas, kur tiek fiksēts personas vārds, uzvārds, ierašanās mērķis, ierašanās un projām došanās laiks un telefona numurs saziņai nepieciešamības gadījumā.
 8. Gadījumā, ja izglītojamais ir bijis Covid-19 skartajās valstīs vai teritorijās vai bijis tiešā kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām, medicīnas māsa sazinās ar izglītojamā vecākiem, lai pārliecinātos, ka izglītojamais ir ievērojis valstī noteiktos pašizolācijas pasākumus un viņam nav novērojami Covid-19 raksturīgie simptomi.

8.Higiēnas prasību ievērošana

 

 1. Ienākot izglītības iestādē, izglītojamie un izglītības iestādes darbinieki veic roku dezinfekciju atbilstoši tam ierīkotās vietās pie katras ieejas izglītības iestādē.
 2. Lai ierobežotu infekcijas izplatīšanos, nepieciešams bieži un rūpīgi mazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pirms ēšanas, pēc tualetes apmeklējuma, pēc pastaigas un rotaļnodarbībām. Roku mazgāšanu veikt vismaz 40 sekundes. Pedagogi māca izglītojamos pareizi mazgāt rokas, ievērojot SPKC mājas lapā publicētos ieteikumus.
 3. Lai mazinātu inficēšanās avotus, izglītojamie nenes rotaļlietas no mājām.
 4. Roku dezinfekcijas līdzekļu pieejamība tiek nodrošināta arī izglītības iestādes koplietošanas telpās, piemēram, gaiteņos, tualetes telpās, u.c.
 5. Grupu telpās darbinieki veic galda virsmu, krēslu, durvju rokturus, krānus tualetēs, rotaļlietu, sporta inventāra un mācību darbā izmantoto koplietošanas instrumentu mazgāšanu un dezinfekciju.
 6. Jāierobežo tekstilizstrādājumu, kā piemēram paklāji, sēžammaisi utml. izmantošana izglītojamo rotaļu un atpūtas zonā.
 7. Regulāri, atbilstoši noteiktajām higiēnas prasībām iestādē organizē telpu vēdināšanu.
 8. Regulāri jāveic telpu uzkopšana un dezinfekcija 2 x dienā, atbilstoši higiēnas prasībām.
 9. Izglītības iestādes darbinieki tiek aicināti izmantot arī individuālos aizsardzības līdzekļus, piemēram, sejas maskas, roku dezinfekcijas līdzekļus u.c. pēc saviem ieskatiem.

 

 1. Rīcība gadījumos, ja ir aizdomas vai tiek atklāts inficēšanās gadījums

 

 1. Darbinieki seko līdzi izglītojamo un savam veselības stāvoklim.
 2. Paaugstināta inficēšanās riska gadījumos, visi izglītības darbinieki un izglītojamie lieto medicīniskās sejas maskas vai deguna un mutes aizsegus.
 3. Ja izglītojamajam ir elpceļu saslimšanas simptomi (iesnas, klepus, sāpes kaklā, elpas trūkums vai paaugstināta temperatūra), viņš klātienes rotaļnodarbības apmeklēt nedrīkst. Ja veselības stāvoklis pasliktinās rotaļnodarbību laikā, par to informē pedagogu, dodas uz pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu māsas kabinetu, sazinās ar savu ģimenes ārstu. Atsākot apmeklēt izglītības iestādi pēc saslimšanas saistītu ar elpceļu infekciju, izglītības iestādē iesniedz prombūtnes attaisnojošu dokumentu (ārsta izsniegta izziņa).
 4. Ja izglītības iestādes darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (iesnas, klepus, sāpes kaklā, elpas trūkums vai paaugstināta temperatūra), darbinieka pienākums ir pārtraukt darba pienākumu veikšanu un doties mājās, telefoniski informējot par to administrācijas pārstāvi, kā arī, nekavējoties sazināties ar ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko ārstēšanas režīmu.
 5. Ja izglītības iestādes izglītojamajam un/vai darbiniekam konstatēta inficēšanās ar Covid-19, viņš 24 stundu laikā (tai skaitā sestdienās, svētdienās un svētku dienās) informē izglītības iestādes vadītāju par analīžu apstiprinātu inficēšanos ar Covid-19. Apstiprinātas saslimšanas gadījumā obligāta izolācija un aizliegums apmeklēt vai strādāt izglītības iestādē.
 6. Pēc informācijas saņemšanas par darbinieka un/vai izglītojamā saslimšanu ar Covid-19, izglītības iestādes atbildīgā persona sazinās ar Slimību profilakses un kontroles centru (turpmāk – SPKC). Izglītības iestādes vadītājs par šo faktu un saņemtajiem SPKC norādījumiem informē dibinātāja pārstāvi – Daugavpils Izglītības pārvaldi, savukārt dibinātāja pārstāvis – Izglītības kvalitātes valsts dienestu.
 7. Ja kādam no izglītības iestādes izglītojamajiem un/vai darbiniekiem, pēc saslimšanas ar Covid-19 tiek konstatēta epidemioloģiskā saikne ar izglītības iestādi, izglītība iestādes atbildīgā persona seko SPKC sniegtajiem norādījumiem, tai skaitā par karantīnas noteikšanu atsevišķai darbinieku un/vai izglītojamo grupai, vai visai izglītības iestādei.
 8. SPKC nosaka īpašus pretepidēmijas pasākumus atbilstoši konkrētajai situācijai un sniedz individuālas rekomendācijas izglītības iestādes vadībai un iesaistītajām personām.
 9. Izglītības iestāde informē darbiniekus un izglītojamos par mobilās lietotnes kontaktpersonu noteikšanai un informēšanai „Apturi Covid” izmantošanas iespējām.
 10. Ja izglītības iestādes rīcībā ir informācija, ka personas maldina par savu

veselības stāvokli, slēpj informāciju par saskari ar Covid-19 kontaktpersonām vai inficēšanos ar Covid-19, izglītības iestāde ziņo pašvaldībai un atbildīgajiem dienestiem, lai kopīgi risinātu situāciju.

 

 1. Komunikācija un atbildība

 

 1. Atbildīgie par izglītojamo un viņu vecāku iepazīstināšanu ar kārtību ir grupu

pedagogi.

 1. Atbildīgais par epidemioloģisko prasību ieviešanu, koordinēšanu un uzraudzību

ir pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu māsa Olga Desjatika.

 1. Atbildīgais par dezinfekcijas līdzekļu nodrošināšanu – vadītāja vietniece

administratīvi saimnieciskajā darbā – Ilvija Purvinska.

 1. Atbildīgais par izglītojamo veselības stāvokļa novērošanu ir pirmsskolas

izglītības iestāžu un skolu māsa Olga Desjatika un līdzatbildīgi ir grupu pedagogi.

 1. Izglītības iestādes komunikācijas kanāli:
  • ar izglītojamiem – grupu pedagogi;
  • ar izglītojamo vecākiem/likumiskajiem pārstāvjiem – tālrunis, e-pasts, e-klase) – atbildīgie grupu pedagogi.
  • Ar iestādes dibinātāju, dibinātāja pārstāvi – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi, SPKC – atbildīga ir izglītības iestādes vadītāja Mārīte Grigorjeva.
 1. Noslēguma jautājumi
 1. Noteikumi stājas spēkā 2020. gada 1. septembrī.

 

Informāciju sagatavoja: iestādes vadītāja M.Grigorjeva