Informācija izglītības iestādēm, vecākiem, pedagogiem ārkārtējās situācijas laikā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvijā ir izsludināta ārkārtējā situācija no 12. marta līdz 9. jūnijam.

Arī no 12.maija pārtraukts mācību process klātienē visās izglītības iestādēs, visu veidu izglītības process klātienes formā ārpus izglītības iestādēm un jānodrošina mācības attālināti.

Izņēmumi:

No 12. maija atļauta obligātajā izglītības vecumā esošo bērnu sagatavošana klātienē pamatizglītības ieguvei atbilstoši izglītības iestādes dibinātāja lēmumam. Ja bērns neapmeklē izglītības iestādi, dibinātājam jānodrošina mācības attālināti;

Izglītības iestādēm ir jānosaka kārtība (piemēram, izdodot rīkojumu) par mācību procesa attālinātu organizēšanu, tostarp:

  • jāapzina un jānosaka komunikācijas kanāli ar izglītojamajiem (piemēram, e-pasts, tālrunis, sociālie tīkli, e-platformas);
  • jānosaka pedagogu darba organizācija un komunikācija ar izglītojamajiem;
  • jānosaka atbildīgās personas par saziņu ar izglītojamajiem un viņu vecākiem.

Lai pasargātu bērnu un personāla veselību, pirmsskolas var papildināt kārtību, kādā pirmsskolā uzturas un pārvietojas vecāki vai citas personas. Vecāku un citu personu uzturēšanās kārtība jānovieto redzamā vietā pie durvīm, par izmaiņām jāinformē vecāki. Vecāku pienākums ir pirmsskolas noteikto kārtību ievērot!

Arī no 12.maija pirmsskolām jānodrošina darbs dežūrgrupu režīmā. Nav noteikti ierobežojumi dežūrgrupu skaitam. Ja vecāki paši nevar nodrošināt bērnu pieskatīšanu, viņiem jāvēršas pie pirmsskolas vadības ar lūgumu uzņemt bērnu dežūrgrupā. Apliecinājumi vairs nav jāiesniedz.

5-6 gadus vecu bērnu sagatavošana skolai

Izglītības iestādes dibinātājs VAR PIEŅEMT lēmumu par 5-6 gadus vecu bērnu sagatavošanu klātienē pamatizglītības ieguvei. Mācības var notikt arī tikai attālināti. Dibinātājam par savu lēmumu jāinformē vecāki.

Atbilstoši Veselības ministrijas ieteikumiem maksimālais bērnu skaits vienā grupiņā ir 15 bērni, ieteikts nerīkot pasākumus, kas nav tieši saistīti ar bērnu pieskatīšanu un nepieļaut citu, ar pirmsskolu vai bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju nesaistītu personu klātbūtni telpās.

Informāciju sagatavoja: Izglītības kvalitātes valsts dienests

https://ikvd.gov.lv/