Aktualitātes par Covid-19 izglītības iestādēm

 

 

 

 

 

 

 

Mājas karantīnas un izolācijas nosacījumu ievērošana un veselības skrīnings

 1. Netiek pieļauta personu, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingra izolācija klātbūtne iestādē.
 2. Netiek pieļauta bērnu un darbinieku ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtne iestādē. Bērnu un darbinieku veselības skrīningu veic Iestādes nozīmēta persona, veicot vizuālu novērojumu un īsas pārrunas ar bērna vecākiem.
  1. Ja darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), darbinieka pienākums ir pārtraukt darba pienākumu veikšanu un doties mājās, kā arī telefoniski sazināties ar ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko ārstēšanas režīmu.
  2. Darbinieks, kuram tiek identificētas akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), pārtrauc darba pienākumu veikšanu, un Iestādes atbildīgā persona piesaka izmeklējumu uz Covid-19, sazinoties ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu (nosūtot e-pastu uz adresi covid.iestades@nmpd.gov.lv vai zvanot uz tālruni 67337095 (tālruņa darba laiks ir katru dienu no pirmdienas līdz svētdienai no plkst. 8:00 līdz 18:00)), un informējot par darba vietu un adresi, par izmeklējamo personu skaitu un atbildīgās personas kontakttālruni.
  3. Darbinieks var atgriezties darbā tikai ar ārsta norādījumu (kad ārsts ir noslēdzis darbnespējas lapu).
  4. Ja bērnam, atrodoties Iestādē, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), Iestāde:
   1. izolē bērnu atsevišķā telpā, kurā nodrošina tā paša pieaugušā, kas kontaktējās ar bērnu pirms tam, klātbūtni;
   2. sazinās ar bērna vecākiem, kas nekavējoties ierodas pēc bērna. Vecāki telefoniski kontaktējas ar savu ģimenes ārstu;
   3. bērns tiks ārstēts atbilstoši veselības stāvoklim un atgriezīsies Iestādē saskaņā ar ārstējošā ārsta norādījumiem.
  5. Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk bērniem un ir radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, Iestāde rīkojas atbilstoši Iestādes infekcijas slimību ierobežošanas kārtībai, izolē bērnus, nodrošinot pieaugušā klātbūtni, sazinās ar bērnu vecākiem un nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk tekstā – SPKC) attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam. Kontaktus saziņai skatīt šeit.
 3. Iestāde nodrošina vecākiem pieejamu informāciju par to, ka bērni ar infekcijas slimības pazīmēm netiek uzņemti Iestādē un rīcību, ja bērnam tiek konstatētas slimības pazīmes, kā arī par pienākumu ievērot pašizolācijas un mājas karantīnas nosacījumus.
 4. Ja tiks konstatēts COVID-19 infekcijas gadījums, kas būs saistīts ar konkrēto Iestādi, SPKC epidemiologi noteiks īpašus pretepidēmijas pasākumus atbilstoši konkrētajai situācijai un sniegs individuālas rekomendācijas Iestādes vadībai, kā arī lems par karantīnas noteikšanu Iestādei.

Distancēšanās pasākumi

 • Nodrošināt, ka visi pasākumi notiek katrai Iestādes bērnu grupai atsevišķi.
 • Nav pieļaujama citu, ar Iestādi nesaistītu personu klātbūtne Iestādes telpās.
 • Organizēt bērnu pieņemšanu un nodošanu vecākiem pie Iestādes ieejas vai teritorijā, lai mazinātu pulcēšanās iespējas un ievērotu 2 m distanci. Nepieciešamības gadījumā izvietot vizuālas distancēšanās norādes, piemēram, līnijas uz zemes.
 • Novērst izglītojamo un vecāku drūzmēšanos Iestādes apkārtnē.
 • Apzināt vietas Iestādē, kur pastāv riski drūzmēties lielam skaitam cilvēku, piemēram, garderobes, un plānot bērnu plūsmu šajās vietās, lai novērstu drūzmēšanos.
 • Plānot bērnu grupas tā, lai nenotiktu kontaktēšanās/ maiņa ar citu grupu bērniem un citām audzinātājām.
 • Iestādes darbiniekiem un apmeklētājiem redzamās vietās izvietot skaidri salasāmu norādi ievērot 2 m distanci no pārējām personām.
 • Bērnu dienas režīmu organizēt tā, lai dotu priekšroku pasākumiem, kur iespējams distancēties un pasākumiem ārpus telpām.
 • Ēdināšanu organizēt katrai bērnu grupai atsevišķi  grupas telpā vai nodrošināt, ka ēdamzālē vienlaicīgi ēd tikai viena grupa.
 • Gultas Iestādē izvieto pēc iespējas tālāk vienu no otras, vēlams 2 m attālumā. Bērnu guldināšanā ievēro principu – „galva pret kājām”.

Bērnu un darbinieku personīgās higiēnas un profilakses pasākumi

 • Bieži un rūpīgi mazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pirms ēšanas, pēc tualetes apmeklējuma, pēc pastaigas un rotaļām ārā. Roku nosusināšanai lietot vienreiz lietojamos dvieļus vai stingri kontrolēt, lai bērni lietotu dvieļus atbilstoši individuālajam marķējumam.
 • Roku mazgāšanu veikt vismaz 20 sekundes.
 • Darbinieku roku dezinfekcijai pieejamā vietā izvietot 70% spirtu saturošus roku dezinfekcijas līdzekļus;
 • Bērni Iestādē uzturas maiņas apavos. Darbinieki Iestādē izmanto maiņas apģērbu un maiņas apavus.

Telpu un aprīkojuma uzkopšanas pasākumi

 • Biežāk lietotās virsmas un priekšmetus dezinficēt, izmantojot 70% spirtu saturošus dezinfekcijas līdzekļus, piemēram, skārienjutīgās ierīces, galda virsmas, durvju rokturus, krēsla atbalsta virsmas, ūdens krānus.
 • Iestāde rūpīgi izvērtē koplietošanas priekšmetus un rotaļlietas grupas telpās, un izņem no aprites to, ko nevar regulāri katru dienu pienācīgi mazgāt un dezinficēt (pārsvarā attiecas uz tādām lietām, kuras bērni liek mutē vai citādi piesārņo ar elpceļu izdalījumiem).
 • Katru dienu veikt rotaļlietu mazgāšanu, izmantojot mazgāšanas līdzekļus. Iestādē neizmantot mīkstās un citas rotaļlietas, kuras nav iespējams mazgāt, kā arī nenest uz Iestādi rotaļlietas no mājām. Rotaļlietu dezinfekcija nav pieļaujama.
 • Ierobežot tekstilizstrādājumu kā, piemēram, tepiķi, spilveni, sēžammaisi u.tml. izmantošanu bērnu rotaļu zonā.
 • Regulāri vēdināt telpas vai nodrošināt labu mehānisko ventilāciju.
 • Regulāri veic telpu uzkopšanu. Ģērbtuvju mitro uzkopšanu veic pēc bērnu ierašanās un pēc atgriešanās no pastaigas. Tualetes telpu mitro uzkopšanu veic vismaz reizi 3 stundās.
 • Detalizēta informācija par telpu tīrīšanu un dezinfekciju pieejama SPKC mājaslapā.

Iestādes darbībā turpināt nodrošināt Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumu Nr.890 “Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu” prasību ievērošanu.

Informācija pieejama: https://www.spkc.gov.lv/lv/izglitibas-iestadem_10.08.2020.