Veiksmīgās mācību vides iekārtošana

 

Aktualizējot “Skola2030” un pirmsskolas vadlīnijās paustās atziņas par mācību vidi, katrā mācību gada sākumā izglītības iestādē tiek atjaunināta un pilnveidota mācību vide atbilstoši bērnu vecuma īpatnībām, interesēm, vajadzībām un velmēm tādā veidā, lai “… mācību procesam būtu nodrošināma emocionāli droša un pārraugāma vide, daudzfunkcionāla, t.i., pārveidojama telpa, kas piemērota gan grupu nodarbībām, gan individuālam darbam un kurā ir vieta gan atpūtai, gan kustību aktivitātēm un rotaļām…atbilstoši mācību tematam plakātos, sienu noformējumos, uzrakstos utt. veicina bērna mācīšanos un piederību mācīšanās procesam, kā arī dod iespēju novērtēt savu sniegumu” (Skola2030, 2019).

Daugavpils pilsētas 32. pirmsskolas izglītības iestādes 5-7 gadu vecu bērnu grupas “Vabolītes” skolotājas Svetlana Vecele un Anita Bernatoviča dalās ar veiksmīgu mācību vides iekārtošanu mēneša temata “Mana pasaule” ietvaros:

  • Pārvietojama un statiska “Runājošā siena”;
  • Vecāku un bērnu aktivitāšu siena;
  • Mācību jomu tāfele ar žetoniem;
  • Dežūrtāfele ar žetoniem;
  • Smaidiņi “Es vērtēju savu darbu”;
  • Uzskates līdzekļi “Es vēlos uzzināt…” mēneša temata ietvaros;
  • Grupas noteikumi (uz gadu, uz mēnesi);
  • APU pupas “Es vērtēju savu uzvedību”.

Pārvietojama un statiska “Runājošā siena”

Pārvietojamās tāfeles saturu bērni veido kopā ar skolotāju, lai atspoguļotu temata svarīgākās atziņas, darba plānu mēneša ietvaros, iepriekšējās bērnu zināšanas un turpmākas vēlmes uzzināt par noteiktu parādību vai procesu. Šādas tāfeles priekšrocības ir daudzfunkcionāla lietošana – tiek karinātas liela izmēra piezīmju lapas, kuras var noņemt, pāršķirt un atgriezties temata sākumā, griezt, zīmēt uz grīdas vai galda, piestiprināt pie durvīm vecākiem pieejamā vietā utt. Savukārt statiska tāfele atspoguļo nedēļā svarīgāko informāciju, t.i. konkrēta burta, cipara, ģeometriskās figūras u.c. mācību satura izskatīšana visās mācību jomās. Parasti šo tāfeli bērni aizpilda un papildina skolotāja vadītās rotaļnodarbībās, taču katram bērnam ir pieeja tāfelei un iespēja atkārtot mācību saturu brīvā laikā individuāli.     

  1. attēls “Statiska tāfele”                                                      2.attēls “Pārvietojama tāfele”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vecāku un bērnu aktivitāšu siena

“Vabolīšu” grupas skolotājas, uzsākot jauno tematu, reizi mēnesi kopā ar bērniem saraksta “Aktivitāšu kalendārā” tās lietas vai jautājumus, kuri interesē bērniem. Piemēram, uzsākot runāt par ģimeni, ašas Vabolītes uzdeva jautājumu “Vai visas ģimenes ir vienādas?”, tāpēc tika veikta ģimeņu pētīšana, veidojot kopā ar vecākiem aktivitāšu sienu par “Vabolīšu” ģimenēm. Šāda veida siena tiek veidota 1-2 reizes mēnesī atkarībā no bērnu velmēm un interesēm. Šis sienas ir ļoti dažādas un ar pārsteidzošu ietekmi uz bērnu zināšanu dziļumu. Jo cik aizraujoši kopā ar vecākiem meklēt atbildes par kaulu uzbūvi, par vislielāko olu pasaulē, par vitamīniem utt.

  1. attēls. “Vecāku un bērnu aktivitāšu siena”

Mācību jomu tāfele un dežūrtāfele ar žetoniem

Darbojoties vairākās mācību jomās visas dienas garumā, katrs bērns piefiksē, kurā jomā šodien ir darbojies, sakarinot žetonus attiecīgajā jomā. Tāfele ir bērnu darbības koordinators un skolotāju palīgs rotaļnodarbību organizēšanā. Šāda veida tāfele pārraugāmi demonstrē visiem mācību procesa dalībniekiem, ar ko sākt, ar ko turpināt, kur piestrādāt individuāli, ja bērns neapmeklēja izglītības iestādei vai vēl joprojām nav darbojies kādā noteiktajā mācību jomā.
Tieši tikpat efektīvi darbojas otrā “žetonu” tāfele, kura ir domāta bērnu dežūrām. Uz tāfeles tiek atspoguļotas trīs “dežūrjomas”: dabas stūrītis, gatavošanās nodarbībām, galda klāšana. Katrai jomai tiek pielietota noteikta krāsa – zaļā, oranžā un sarkanā, lai mācību procesa dalībnieki viegli spētu sekot līdzi dežūrām grupā. Pie tam,  bērni ir atzīmējuši uz tāfeles svarīgākas atziņas par dežūrām. Piem., “Šodien esmu atbildīgs par…”. “Es rūpējos par augiem grupā. Es palīdzu gatavoties nodarbībai. Es kārtīgi klāju galdu”.

 4.attēls. “Mācību jomu tāfele”                                5.attēls. “Dežūrtāfele”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smaidiņi “Es vērtēju savu darbu”

Mācību procesā īpaša uzmanība tiek atvēlēta bērnu pašvērtējumam. Katrs bērns sagatavo smaidiņus ar trīs emocijām (parasti bērni zīmē priecīgu, bēdīgu un domīgu jeb neitrālu smaidiņu). Jebkuru paveikto darbiņu bērni vērtē patstāvīgi vai ar skolotājas palīdzību (mutiski), tad izvēlas attiecīgu smaidiņu un pieliek pie skapīša garderobē. Visbiežāk šādā veidā bērni vērtē radošus darbus, jo cita veida darbiņiem skolotājas piedāvā uzlīmes u.c. vērtēšanu. Šis pašvērtējuma veids iepatikās arī vecākiem, jo ir vienkārši sekot bērnu sniegumam un spējai kritiski vērtēt savus panākumus.

7.Attēls. “Es vērtēju savu darbu”         6.attels. “Bērns vērtē savu radošo darbu”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzskates līdzekļi “Es vēlos uzzināt…” mēneša temata ietvaros

Apgūstot jebkuru tematu mēneša laikā, ir svarīgi atvēlēt vietu grupā, kura būs “atbildīga” par konkrētu tematu. Šeit vienkopus ir apvienoti materiāli un dažādi uzdevumi par vienu tematu. Piem., tematā “Mana pasaule” bērni vēlas uzzināt par sevi (ķermeņa daļas, ķermeņa uzbūve, ārējais izskats, apģērbs u.c), par ģimeni (ģimenes locekļi, mājas mīluļi u.c.), Pasaule (planēta Zeme, Saules sistēma, citas planētas, pilsētas un valstis utt).

8.attēls. “Es vēlos uzzināt…”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupas noteikumi (uz gadu, uz mēnesi) un APU pupas “Es vērtēju savu uzvedību”

Septembrī jo aktīvāk tiek pievērsta bērnu uzmanība grupas noteikumiem (APU). Bērni paši izgudroja 10 noteikumus un piemēroja loģiskas sekas par pārkāpumu. Taču, lai pievērstu bērnu interesi jo vairāk, skolotājas piedāvā bērniem vērtēt savu uzvedību, katru dienu saņemot vienu pupu vai, tieši otrādi, noņemot vienu pupu par kādu pārkāpumu. Nedēļas laikā katrs bērns var savākt 5 pupas bundžiņā, kuras pārtop par skaistu vabolīti. Vabolīte tiek piestiprināta garderobē pie bērna skapīša. Mēneša beigās savācot 4-5 vabolītes, bērni tiek apbalvoti (uzvedības pastiprinājums).
Katrā mēnesī īpaši tiek aktualizēti trīs APU noteikumi, kuri izsauc bažas par šo darbību izpildi, piem., “Izmanto asus priekšmetus izmanīgi”.

Informācija pārpublicēta no https://skolasvards.lv/zurnals/pirmsskola/2021-08-19/504#m