Normatīvie akti

Vispārējās izglītības likums

Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām 

Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība

Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu

Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas izglītības iestādes nolikums – 32PII_nolikums_10.06.2021.

Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas izglītības iestādes Iekšējās kārtības noteikumi – IKN_2020

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes un tās padotībā esošo izglītības iestāžu darbinieku “Ētikas kodekss”– http://izglitiba.daugavpils.lv/Media/Default/file/=2012/Normativie_dokumenti/150605_Etikas_kodekss_DPIP_rik_Nr_350-r.pdf

Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas personas – Uzturēšanās kārtība Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas izglītības iestādē

Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība – bernu_sudzibu_sanemsanas_kartiba

Privātuma politika – privatuma_politika_16.11.2018.

Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai – https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai_09.06.2020.

Kārtība izglītības procesa organizēšanai, ierobežojot Covid-19 infekcijas izplatību izglītības iestādē
Kartiba_izglitibas_process_covid19 _ 31.08.2020.

Noteikumi par izglītojamo ēdināšanas izdevumu apmaksas kārtību pirmsskolas izglītības iestādēs

DPIP Nr.361-r_noteikumi par edinasanu _30.09.2020.

Noteikumi par bērnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību

Noteikumi par bernu macibu sasniegumu vertesanas kartibu _02.12.2020.