Normatīvie akti

Izglītības likums

Vispārējās izglītības likums

Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām

Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība

Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu

Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas izglītības iestādes nolikums

Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas izglītības iestādes Iekšējās kārtības noteikumi

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes un tās padotībā esošo izglītības iestāžu darbinieku “Ētikas kodekss”- http://izglitiba.daugavpils.lv/Media/Default/file/=2012/Normativie_dokumenti/150605_Etikas_kodekss_DPIP_rik_Nr_350-r.pdf