Normatīvie akti

Izglītības likums

Vispārējās izglītības likums

Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām 

Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība

Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu

Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas izglītības iestādes nolikums

Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas izglītības iestādes Iekšējās kārtības noteikumi

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes un tās padotībā esošo izglītības iestāžu darbinieku “Ētikas kodekss”– http://izglitiba.daugavpils.lv/Media/Default/file/=2012/Normativie_dokumenti/150605_Etikas_kodekss_DPIP_rik_Nr_350-r.pdf

Grozījumi iestādes nolikumā – Domes_13.07.2018._lemums_Nr_350

Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas personas – Uzturēšanās kārtība Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas izglītības iestādē

Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība – bernu_sudzibu_sanemsanas_kartiba

Privātuma politika – privatuma_politika_16.11.2018.

Noteikumi par izglītojamo ēdināšanas izdevumu apmaksas kārtību pirmsskolas izglītības iestādēs – DPIP rik. Nr.517-r_Noteikumi_par _edinasanas_izmaksam_01.01.18.