Iestādes vīzija, mērķis, uzdevumi

Iestādes vīzija:

Sabiedrībā iecienīta izglītības iestāde, kas veicina bērnu zināšanu, prasmju, iemaņu un attieksmju apgūšanu, balstoties uz izglītojamo attīstību, vajadzībām un spējām, kas audzina tikumīgu pilsoni, kurš spēj sekmīgi orientēties apkārtējā pasaulē, kritiski domāt un risināt problēmsituācijas. Iestādē, kur humāni izturas pret bērniem strādā kompetenti, uz sadarbību tendēti, profesionāli darbinieki, kuri radoši pielieto mācību-audzināšanas procesā digitālās tehnoloģijas.

Iestādes mērķis:

Mērķtiecīgi nodrošināt bērnam iespēju sagatavoties pamatizglītības apguvei, radot priekšnoteikumus bērna sociālo iemaņu attīstībai, kā arī veidojot bērna personību par aktīvu, patstāvīgu, pašpietiekamu, radošu, atvērtu un cieņpilnu sabiedrības locekli.

Veicināt bērnu, viņu vecāku un pirmsskolas iestādes darbinieku sadarbību kopīgu mērķu sasniegšanai, stabila pamata veidošanai mūžizglītībai un bērna dzīvei mūsdienu pasaulē.

Iestādes galvenie uzdevumi:

  • Nodrošināt katra audzēkņa spējām atbilstošu kompetenču attīstību;
  • Psiholoģiski, intelektuāli un fiziski sagatavot bērnu pamatizglītības apguvei;
  • Sekmēt bērna psihiskās attīstības defektu kompensāciju, izmantojot piemērotas koriģējošās iedarbības metodes un veidus;
  • Veidot bērna „Es” apziņu, kuras pamatā ir bērna rīcības, darbības, jūtu, vēlmju, attieksmju un interešu apzināšanās, spēju izpausties aktīvā darbībā;
  • Radīt vidi, kas nostiprinātu un aizsargātu bērnu drošību un popularizētu veselīgu dzīvesveidu;
  • Sadarboties ar bērnu vecākiem izglītošanas un audzināšanas jautājumos;
  • Pilnveidot darba formas valsts valodas apmācībā;
  • Savā mācību un audzināšanas darbā ievērot demokrātijas, humānisma, zinātnisko un individuālo pieeju.